Политика и цели

Декларация от ръководство на “Реинвест Строй” ООД, гр. София, относно политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни услония на труд Оригиналът на декларацията може да свалите тук

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

от ръководство на “Реинвест Строй” ООД, гр.София

относно политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни услония на труд

"Реинвест Строй" ООД е частна фирма, извършваща дейности с обхват: Строителство, ремонт и възстановяване на жилищни, обществени, промишлени сгради и инфраструктура.

Целта на „Реинвест Строй” ООД, гр.София е да запази, разширява и утвърждава позицията си на водеща фирма, извършваща дейности по строителство, ремонт и възстановяване на жилищни, обществени, промишлени сгради и инфраструктура.

Така дефинираната цел може да бъде постигната чрез, следните основни принципи на политиката по качаство, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд:

         1. Бързина и коректност при изпълнение на услугата, в съчетание с приемливи цени;
        2.  Добро обслужване на клиентите;   
        3.  Прецизен подбор на кадрите;
        4. Прецизен подбор и контрол на подизпълнители;
          5. Намаляване на всяко значимо въздействие върху околната среда чрез използване на нови подходящи методи и технологии.
        6. Създаване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд
          7. Качеството – задължение на всички служители от Дружеството.
          8. Водещата роля на ръководителя на Дружеството – гарантира качеството на предлаганите продукти и услуги.
          9. Повишаване на квалификацията на персонала – решаване на важни проблеми по качеството.
          10. Обновленията и инвестициите в качеството – ключ към конкурентноспособността .
          11. Управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд – предотвратяване на грешки.
          12. Лоялност към всички конкуренти, клиенти и доставчици и други заинтересовани страни.
          13. Постоянен контакт с клиента.
          14. Възприемане на качеството не като резултат от санкции, а като съвкупност от отговорности.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира да предоставя услуги, чрез постоянно удовлетворяване изискванията на клиентите. Като гарантира, че изискванията на клиентите и изискванията на приложимите нормативни актове са разбрани и се спазват непрекъснато.  Насочеността към повишаване на удовлетвореностт на клиента се поддържа.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира с непрекъснат процес на подобряване на системата за  управление, като взема в предвид рисковете и възможностите за подобряване.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира да предотвратява замърсяването на околната среда, като управлява ефикасно образуваните отпадъци и използва материали и технологии, които имат минимално негативно въздействие върху околната среда.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД активно работи за осъществяване на целите по качество, по опазване на околната среда, по създаване на здравословни и безопасни условия на труд, които имат първостепенно значение в нашата дейност.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД делегира права на ръководния персонал за постигане на целите. Ръководството очаква и ще изисква от всички служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността от поддържаната Системата за управление на база ISO 9001, ISO 14001 и BS OHSAS 18001.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД осигурява ефективни мерки за поддържане на външна комуникация с клиенти, доставчици, контролни органи и други заинтересовани страни.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД осигурява ефективни мерки за поддържане на вътрешни комуникация с персонала относно управлението на значимите аспекти на околната среда.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира с намаляване и предотвратяване на нараняванията, заболяванията и трудовите злополуки, както и непрекъснато подобряване на здравословните и безопасни условия на труд.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД осигурява ефективни мерки и достатъчно ресурси за реагиране при възникване на кризи, бедствия и инциденти относно извънредни ситуации, имащи въздействие върху околната среда и осигуряването на здравословни условия на труд.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира да извършва периодичен анализ на националните и международни нормативни документи, създадени от законодателен орган или друг овластен орган, оценка за отражението им върху извършваната от фирмата дейност, спазването на нормативната уредба за опазването на околната среда и поддържане на здраве и безопасност при работа, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи за постигане на устойчив успех.

Ръководството на "Реинвест Строй" ООД се ангажира да въведе изискванията на системата към бизнес процесите на дружеството.

Текущите конкретни и измерими цели се определят при провеждането на прегледа от ръководството.

Мотото на нашата работа е “КАЧЕСТВО ВЪВ ВАШИЯ ЖИВОТ”.

Убедени сме, че КАЧЕСТВОТО е нашата гаранция за успех!

ДЕКЛАРИРАМ:

личното си участие и отговорност за поддържане на ефикасността на системата за управление и за изпълнението на обявената политика, гарантираща правата и очакванията на клиентите и всички заинтересовани страни за съответствие с изискванията опазване на околната среда и здравословните условия на труд, за тяхното непрекъснато подобряване и свързания с това устойчив успех на "Реинвест Строй" ООД.

Управител:  Емил Георгиев

София , ул.Адам Мицкевич 4В ет.3
Тел./факс: 02 / 989 42 49
Сертификати
Google + Facebook Twitter LinkedIn

WebDesignBG